Nyomtatás
2021. június 24., csütörtök 12:05

Pályázat - a Porrogi Aprajafalva Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére Kiemelt

A Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

a Porrogi Aprajafalva Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör: óvodapedagógus

 

Vezetői megbízás időtartama. a vezetői megbízás határozott időre 2021. augusztus 1 - 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 8858 Porrog, Fő utca 55.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetőként feladata az óvoda szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, a melyet a jogszabály, vagy egyéb szabályzat nem utalt más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség;

-        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

-        Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;

-        Legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

-        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-        Magyar állampolgárság;

-        Cselekvőképesség;

-        Büntetlen előélet;

-        A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        Szakirányú területen, vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

-        Gyermekszeretet, elhivatottság;

-        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-        Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Szakmai önéletrajz;

-        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

-        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

-        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván;

-        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul;

-        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

-        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.július. 26.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388 (112. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás címére (8858 Porrog, Fő utca 32.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: POR/186/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Fábián Anita jegyző részére

A pályázati kiírás további közzétételi helye:

-        kozigallas.gov.hu

-        Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu

-        Porrog Község honlapja www.porrog.hu

-        Társulásban résztvevő településeken szokásos módon (pl. hirdetőtáblák)

A Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás Társulási-tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

 

Megjelent: 906 alkalommal