Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Képviselő-testületi ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Feladatkör:
Jogi és perképviseleti feladatkör

Ellátandó feladatok:
Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd községek tekintetében ellátja a Képviselő-testületek, a jogi személyiségű társulások, valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésének előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatokat. A jegyző, aljegyző vagy polgármesterek utasításai szerint előterjesztéseket készít. Elkészíti a képviselő-testületek munkatervét. Ellátja a képviselő-testületek, valamint a társulások bizottságainak titkári teendőit. Folyamatosan vezeti a határozatok, rendeletek nyilvántartását, melynek alapján figyelemmel kíséri és dokumentálja a végrehajtást.
Akadályoztatása esetén képviseli a jegyzőt, aljegyzőt az üléseken.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a kegyeleti támogatásokról szóló 9/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete, továbbá a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 14/2016. (XII. 2.) önkormányzati rendelete az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, vagy főiskola,
- Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,
- Magyar Állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,
- A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz,
- Előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata,
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat a vagyonnyilat tételi kötelezettség teljesítéséről,
- Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06/82/471-388/112-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/3111/2017, valamint a munkakör megnevezését: Képviselő-testületi ügyintéző.

vagy

- Személyesen, A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Fábián Anita jegyző részére címezve.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrést követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A sikeresen pályázó próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. a Csurgó – Gyékényes közúti vasúti átjáró építési munkálatokat végez, ezért a vasúti átjáró teljes szélességében az alább megjelölt időszakban hozzávetőlegesen mintegy 60 perc időtartamra lezárásra kerül. A lezárás alatt a kiépített ideiglenes átjárót csak a megkülönböztetett jelzést használó járművek használhatják, minden más jármű áthaladása tilos.

Lezárás ideje: 2017. 07. 04 /05.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Beruházási és Műszaki Iroda

Kategória: Hírek

Csurgó nevének 1019-ben történt első említésének 1000 éves évfordulójára készülve Millenniumi logó pályázatot írt ki Csurgó Város Képviselő-testülete, melynek lebonyolításával a Millenniumi Bizottságot bízta meg.

A logó, egy áru, szolgáltatás vagy akár esemény, rendezvény sorozat azonosítására szolgáló egyedi, jól felismerhető ábrák, jelek, szövegek kombinációja, melynek elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés.

A pályázat fő kikötése volt, hogy a logó valamilyen módon tartalmazza a város jelenlegi címerét, annak jellemző színeit, utalást az ezer éves évfordulóra, esetleg a város mai jelképeit.

A kiírásban megadott május 26-i időpontig 5 érvényes pályázati anyag érkezett be. A bizottság a bírálatánál elsősorban a logó szín-, szöveg- és formavilágának összhangját és mondanivalóját, valamint a különböző tervezett prospektusokon, reprezentációs ajándék tárgyakon való megjeleníthetőségét elemezte és értékelte. A szavazással történő végső döntés eredményeképpen a bizottság Csók Eszter csurgói pályázó munkáját nyilvánította nyertesnek.

Az ezer számot, Csurgó nevezetes épületeit, címerének emblematikus jeleit magában foglaló logóhoz illeszkedően következő lépésként a bizottság összeállítja azon reprezentációs tárgyak, ajándékok körét, melyeket az 1000 éves évfordulóra meg kíván terveztetni.

Vargáné Hegedűs Magdolna

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányaikat végző csurgói hallgatók számára megalapítja a „Festetics Ösztöndíjat” a nagy iskolai mecénás, gróf Festetics György emlékére. A Képviselő-testület a „Festetics Ösztöndíj” működését az alábbiakban határozza meg.

1. Az ösztöndíj célja:

Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, tehetséges, kiemelkedő előmenetelű hallgatók munkájának elismerése.

2. A pályázaton való részvétel:

Főiskolai, egyetemi tanulmányaikat folytató csurgói lakóhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak.

Feltételek:
a) kettő előző félévi tanulmányi átlageredménye minimum: 4

b) valamely területen elért eredményes Tudományos Diákköri tevékenység és / vagy kiemelkedő publikációs, előadói, alkotói és sport tevékenység, külföldi egyetem ösztöndíja, Csurgó város hírnevét öregbítő tevékenység

c) szociálisan rászoruló hallgató

A fent szerepelt feltételek közül legalább kettőnek teljesülnie kell a pályázat benyújtásához

3. A pályázat benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat a Csurgó Város Polgármesterének kell benyújtani, a pályázatok döntésre való előkészítését az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság Bizottságra végzi. A pályázatok elbírálásáról Képviselő-testület dönt.

4. Az ösztöndíj mértéke, hatálya és átadása:

Két hallgató részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj mértéke 100.000 Ft/fő. Az ösztöndíj egy évre szól. Az ösztöndíjat a város polgármestere a Csurgón rendezett Őszi Fesztiválon 2017. szeptember 22-én, ünnepélyes keretek között emléklappal együtt adja át.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8. 12.00 óra

A pályázati adatlap beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, illetőleg letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
Sporttámogatás elnyerésére

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő sportegyesületek alapító okiratukban megfogalmazott célok támogatása.

Pályázati feltételek:
Csurgó területén működő és bejegyzett sportegyesületek, melyek alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelően nonprofit tevékenységet folytatnak. Abban az esetben, ha egy szervezet sportszervezetek támogatására nyújt be pályázatot, a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásából kizárja magát, mivel a két kiírás közül CSAK EGYRE van lehetőség pályázni!

Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázat teljes összege: 150.000,-Ft

A szervezetenként pályázható összeg: maximum 50.000 Ft

Pályázni lehet: A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által közzétett felhívás szerint, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• hiánytalanul kitöltött adatlapot,
• a sportegyesület alapszabályát, illetve Alapító okiratát
• az egyesület által megfogalmazott célok részletes költségvetését
• az egyesület szakmai munkájáról 2016. évi beszámolót

A pályázati dokumentumot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

Pályázati határidő: 2017. július 14. (péntek) 12 óra

A korábban elnyert pályázattal határidőre való elszámolás hiánya a pályázatban való részvétel kizáró oka!

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Viola ernő
oktatási-kulturális referens
Tel. 06 82/ 471-388/127
Csurgó, 2017. június 28.

Szecsődi Istvánné sk.
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
elnök

A pályázati adatlap az alábbi linkre kattintva érhető el:

Kategória: Hírek
2017. június 22., csütörtök 05:46

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy Csurgó Város Önkormányzatának illetékességi területén a PMG Szúnyogkontroll Konzorcium ( 6724 Szeged, Kossuth L. sgt.43. ) kivitelezésében földi úton történő kémiai szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. június 26-án, a napnyugta után.

Rossz idő esetén a védekezés 2017. június 27-28-án, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: CORATRIN.

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Csurgó, 2017. június 21.

Tisztelettel:

Fábián Anita sk.
jegyző

Kategória: Hírek
2017. június 22., csütörtök 05:42

Értesítés légi szúnyoggyérítésről

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy Csurgó Város Önkormányzatának illetékességi területén a PMG Szúnyogkontroll Konzorcium ( 6724 Szeged, Kossuth L. sgt.43. ) kivitelezésében légi úton történő kémiai szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. június 28-án, a napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: CORATRIN, Mosquitox, Aqua . K-othrin ULV.

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Csurgó, 2017. június 21.

Tisztelettel:

Fábián Anita sk.
jegyző

Kategória: Hírek
2017. június 19., hétfő 09:07

Hirdetmény - növényvédelmi permetezésről

Hirdetmény!

Csurgó Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a város belterületén 2017. június 22-25. között 22.00-03.00 óráig terjedő időszakban növényvédelmi permetezést végeztet, vadgesztenye aknázómoly ellen.

Runner 2F 0,5 l/ha, Dimilin 0,05% közterületi felhasználásra engedélyezett rovarölő szerekkel.

Csurgó, 2017.06.19.

Vargáné Borbás Erzsébet
kertész

Kategória: Hírek

Első úszóként köszönthette Bata Ferencet az újonnan megnyitott Városi Uszoda. A 82 éves Feri bácsi elmondása szerint mindenképpen szeretett volna az új uszoda első vendégei között lenni.

DSC 6998 netin - Szeretem a vizet, elég gyakran járok úszni. Szívbetegségem miatt rendszeresen, tudatosan úszok hol a gyékényesi kavicsbánya szép taván, hol strandokon, illetve uszodákban. Ezen kívül minden évben egy-egy hétre Hévízre is ellátogatok. Télen, vagy rosszabb időben a csurgói uszodában, illetve Nagyatádon szoktam úszni. Nagyon örülök, hogy részt vehettem az új Városi Uszoda megnyitó ünnepségén és hogy megérhettem ezt mint csurgói lokálpatrióta. Csurgónak vágyálma volt, hogy legyen egy megfelelő strandja. Korábban volt a vágóhíddal szemben, ami szép kis komplexum volt annak idején. Az idő sajnos meghaladta, azonban ez a mostani uszoda minden élményt kielégíthet - mondta Feri bácsi.

Jó egészséget és kellemes időtöltést kívánunk!


SZB

 

Kategória: Hírek
1. oldal / 32

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2017 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C