Felhívás bírósági ülnökök jelölésére

TÁJÉKOZTATÓ SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁSRÓL

Irányított égetés kérelem

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan, melyekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot!

 • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

 1. BELTERÜLETI szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló 18/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete tartalmazza a Tűzgyújtás helyi szabályait az alábbiak szerint:

„9. A tűzgyújtásra vonatkozó szabályok

11. § (1) Csurgó Város területén tilos a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott levegőterheltségi és légszennyezőanyag-kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezést, illetve légszennyezettséget okozó tevékenység folytatása.

(2) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen.

(3) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.

(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

(9) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni, hogy

a) kizárólag kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,

b) égetés csak szélcsendes időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség),

c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.

(10) Tűzgyújtás és égetés HÉTFŐI ÉS CSÜTÖRTÖKI MUNKANAPOKON 9.00-18.00 ÓRA között, szélcsendes időben megengedett, tartós füstölés viszont nem megengedett.

(11) Tilos nyílt téren vagy bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.”

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben az illetékes hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

 • Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése” esetén 20.000 – 60.000,- Ft-ig,
 • Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő” tényállás esetén 100.000- 1.000.000,-Ft-ig,
 • „Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges” tényállás esetén 200.000-3.000.000,-Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.
 1. Az irányított égetés engedélyezése KÜLTERÜLETEN:

1. Az engedélyezés tárgya

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

Kivétel:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

2. Az eljárás menete 2015.március 5-től:

Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illeték köteles.

Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le (Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 7570 Barcs, Béke u. 81).

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Új előírás, hogy a szabadtéren keletkezett tüzek megelőzése érdekében a terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles a közút mindkét oldalán a közút szélétől mérve legalább 3 m széles védősávot kialakítani, a védősávval érintett területet  éghető aljnövényzettől, gallytól folyamatosan tisztán tartani.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Kérem a Tisztelt Lakosságot a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak betartására!

Csurgó, 2015. március 11.

Fábián Anita sk.

jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot ír ki diák és szabadidősportok támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot ír ki diák és szabadidősportok támogatására

Formanyomtatvány a pályázathoz

Pályázatot nyújthat be:

 • a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzatai közül: Csurgó, Csurgónagymarton, Őrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta és Zákányfalu önkormányzatai – amennyiben megfelelnek a Csurgó Kistérségi Sportalap Szabályzatban foglalt feltételeknek
 • a fent felsorolt önkormányzatok által fenntartott intézmények
 • a fent felsorolt önkormányzatok területén bejegyzett diák és/vagy szabadidősport tevékenységet folytató civil szervezetek

Igényelhető összeg: max. 60 000 Ft/pályázó

Támogatási intenzitás: 100%

Beérkezési határidő: 2015. április 1. 1200

Benyújtás módja: A kitöltött és aláírt „Támogatás igénylő formanyomtatvány”-t az összes melléklettel együtt zárt borítékban, személyesen vagy ajánlott küldeményként juttassa el a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre.

A borítékra írja rá: „Kistérségi sportalap pályázati dokumentáció - 2015”.

Döntés időpontja: legkésőbb 2015. május 31.

Finanszírozási időszak: A pályázat benyújtásától legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjedő időszak

A támogatással való elszámolás határideje: 2016. január 31.

Bővebb információ a „Csurgó Kistérségi Sportalap Szabályzat”-ban található, mely az igénylési formanyomtatvánnyal együtt elérhető:

Csurgó, 2015. március 2.

Füstös János

    elnök

BEIRATKOZÁS A CSURGÓI VÁROSI ÓVODÁKBA

BEIRATKOZÁS A CSURGÓI VÁROSI ÓVODÁKBA

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás

Csurgói Városi Óvodákba

2015. április 20-30-ig 8 órától 16 óráig terjedő időszakban

a Csurgói Városi Óvodák tagóvodáiban kerül sor:

 Mókuskert tagóvoda

(8840 Csurgó, Petőfi tér 27.)

Mesevár tagóvoda

(8840 Csurgó, Táncsics tér 18.)

Hétszínvirág tagóvoda

(8840 Csurgó, Arany J. u. 6.)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdése szerint az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Csurgó Város Képviselő-testületének döntése szerint az óvodai és felvételi körzethatárok a következőképpen alakulnak:

 1. Hétszínvirág Óvoda: 8840 Csurgó, Arany J. u. 6.  (Arany János u., Cserti Mihály u., Sarkady K. tér, Vörösmarty tér, Jegyző u., Bem József u., Damjanich köz, Móricz Zsigmond u., Kölcsey u., Gönczi u.)
 1. Mókuskert Óvoda – Városi Óvodák központi intézménye: 8840 Csurgó, Petőfi tér 27. (Kossuth L. u., Kert u., Noszlopy G. u., Semmelweis u., Eötvös u., Zrínyi u., Dózsa Gy. u., Jókai u., Virág u., Baksay S. u., Petőfi tér, Soltra A. u., Nyárádi u., József A. u., Széchenyi tér, Városháza köz, Ady Endre u., Bódis Mózes u., Sárgáti u., Kodály Z. u., Réti J. u., Bartók B. u., Sárközi u., Raksányi L. u., Erkel F. u., Basakúti u., Poldini E. u., Csokonai u. 7-ig.)
 1. Mesevár Óvoda: 8840 Csurgó, Táncsics tér 18. (Csokonai u. 9-től, Rákóczi F. u., Szabó I. u., Béke u., Aranyász u., Dankó u., Szabadság tér, Nagyváthy u., Hunyadi u., Táncsics tér, Dohány u., Török B. u., Dobó I. u., Iharosi u., Alkotmány u., Hársfa u., Híd u. és Társulási megállapodás szerint: Csurgónagymarton, Somogycsicsó községek közigazgatási területére terjed ki.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdése szerint óvodaköteles

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el!

A beíratott óvodások telephelyi elhelyezéséről – a körzethatárok figyelembevételével – az intézmény vezetője dönt. 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

2015. június 02.

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

A beiratkozással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a tagóvodák adnak!

Fábián Anita sk.

jegyző

Pályázat Civil szervezetek támogatására

                                                                                                   PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE                                                                                 

Csurgó Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET

Civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő civil szervezetek által szervezett rendezvények, célok megvalósításának támogatása.

Pályázhatnak: Csurgó területén működő, bejegyzett civil szervezetek.

A pályázat teljes összege: 800.000,-Ft

A civil szervezetenként pályázható összeg: maximum 50.000,- Ft

Pályázat Sporttámogatás elnyerésére

                                                                                                   PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE                                                                                 

Csurgó Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET

Sporttámogatás elnyerésére

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő sportegyesületek alapító okiratukban megfogalmazott célok támogatása.

Pályázati feltételek:

Csurgó területén működő és bejegyzett sportegyesületek, melyek alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint nonprofit szervezetnek minősülnek.

Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázat teljes összege: 800.000,-Ft

Szervezetenként pályázható összeg: maximum 100.000,- Ft 

Építéshatósági ügyintéző pályázat

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházás és Műszaki Iroda

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Ellátandó feladatok:

I. fokú építésügyi hatósági ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, főiskola a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 4. pontja I. besorolási osztály szerint előírt végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • hat hónap próbaidő kikötése a 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettséget, szakmai képesítést igénylő területen szerzett – legalább 1- 3 év szakmai tapasztalat,
 • helyismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §. alapján készített önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok,
 • hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról szóló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2015. április 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/1632/2015, valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző
 • Személyesen: Fábián Anita jegyző részére, Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben meghallgatásra kerül sor, a pályázót rövid úton értesítjük annak időpontjáról.

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás közzétételi helye:

Tájékoztatás ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem Csurgó Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebnyilvántartási adatlapot" értelemszerűen kitölteni, majd azt követően visszajuttatni szíveskedjenek (postai úton vagy személyesen) legkésőbb 2015. február 28. napjáig a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). A kitöltéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 82/471 388 /148 mellék, 82/471 162 telefonszámokon Kiss Lajos főmunkatárstól a Hivatal ügyfélfogadási idejében.
Több kutya esetén minden kutyára külön adatlapot kell kitölteni!
Az Ebnyilvántartási adatlap további példányai beszerezhetők Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. szám alatti Hatósági Irodáján, illetve a www.csurgo.hu weboldalról is letölthető.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény 42/B § (5) bekezdésében foglaltak alapján - az eb tartója és tulajdonosa köteles az önkormányzat rendelkezésére bocsátani!
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31. Korm. rendelet 3. melléklet alapján, aki az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti 30.000.- Ft bírsággal, aki az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el 45.000.- Ft bírsággal sújtandó.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Együttműködését köszönöm!     

                                                                                                                    Fábián Anita s.k.

                                                                                                                          jegyző
 

Letölthető adatlapok:      ebnyilvantartasi_adatlap Csurgó           ebnyilvantartasi_adatlap falvak

Megkezdődött Csurgó Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata!

Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

„Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

 

Megkezdődött Csurgó Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata!

 

Csurgó 2009-ben készítette el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amely a 2007-2013-as Európai Uniós programozási időszak fejlesztési elképzeléseit ölelte fel. Az azóta eltelt közel 5 év azonban mind a gazdasági, mind a társadalmi környezetben jelentős változásokat hozott nem csak a város, hanem az ország és az Unió életében is.

Mindezek hatására Csurgó Város Önkormányzata a Belügyminisztérium támogatásával úgy határozott, hogy 2015 I. félévében felülvizsgálja a korábban elkészült stratégiát. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Csurgó 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

A tervezés során

 • sorra kell venni a megoldatlan problémákat és az azokra adható válaszokat,
 • meg kell keresni azokat a kitörési pontokat, amelyek lehetőségeket jelentenek a Csurgón élők, dolgozók és vállalkozók életének, működési feltételeinek javítására;
 • mindehhez pedig azonosítani kell azokat a veszélyeket, amelyek a lehetőségek kiaknázásának útjában állnak.

Ahhoz, hogy olyan jövőkép és stratégia készüljön el, amely az itt élők, itt dolgozók számára tényleges előnyöket biztosít, Csurgó Város Önkormányzata mind a tervezés, mind a későbbi megvalósítás során számít a helyi közösségek aktív együttműködésére. Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát kérjük az Önök támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket os

szák meg velünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni Csurgó jövőjének megformálásához.

 

Legyen olyan Csurgó, mint amilyennek szeretnénk!

Az eredményes közös munka reményében előre is köszönöm a segítségüket.

 

 

Füstös János

polgármester

 

 

Meghívó önkéntes tevékenységről szóló megyei fórumra

Tisztelt Együttműködő Partnerünk!

Ezúton is köszönjük eddigi közreműködését a II. Kulturális Közfoglalkoztatási Program megvalósításában. A program a tervek szerint halad, így már a különböző szakmai feladatok eredményesebb megvalósítására koncentrálhatunk.

A program célja, hogy egyrészt az adott településen a közösségi kohézió erősödésével a helyi emberek társadalmi aktivitása erősödjön, részvételük a helyi társadalom alakításában növekedjen. A települések vagy településrészek kulturális és társadalmi tevékenysége aktívabbá váljon. Másrészt, hogy a közfoglalkoztatottak alapkompetenciái fejlődjenek (kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés, szervezés, kommunikációs eszközök használat, stb.). Közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki, ezáltal saját kapcsolatrendszerük és kapcsolati hálójuk szélesedjen.

A Nemzeti Művelődési Intézet ezért kiemelt feladatának tekinti ezen programhoz is kapcsolódóan, a kulturális területen végzett önkéntes tevékenység megvalósulását a Művelődési Intézeten belül és a vele együttműködő szervezetek életében egyaránt. Ezen lehetőség kihasználása érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet Önkéntesség Országos Szakmai Központot hozott létre, amely koordinálja ezt a feladatot és szakmai támogatást nyújt az együttműködő szervezeteknek.

Ezúton tisztelettel meghívjuk az önkéntes tevékenységről szóló megyei fórumunkra, ahol bemutatjuk a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének lehetőségeit, az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos tudnivalókat, az önkéntessé válás előnyeit. Ismertetjük az önkéntességet szabályzó törvény (2005. évi LXXXVIII.) fontosabb elemeit. Mindezt jó gyakorlatok és konkrét módszertan átadásával.

A fórum időpontja: 2014. december 1., hétfő 13.00 és 16.00 óra között

A fórum helyszíne: Együd Árpád Kulturális Központot (Kaposvár, Csokonai u. 1.)

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a http://goo.gl/forms/NSXwY0gjjD jelentkezési lap kitöltésével 2014. november 27-ig.

További információ: 06-1/225-6024                                                                                                                                

 

 

Oldalak