Elemek szűrése dátum szerint: március 2021

Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331
Ügyiratszám: CSU/1202-4/2021.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó polgármester a 24/2021. (III. 16.) PM. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi ingatlan értékesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó Semmelweis u. 1-5. fszt. 1. szám alatt található, Csurgó 1041/3/A/9 hrsz-ú „lakás” művelési ágú, 79 m 2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, üres, tehermentes ingatlan. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozat beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: 3.400.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 340.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltétel vállalása esetén lehetséges:

 • Az Ör. 5. § (3) bekezdése alapján a jelen pályázat keretében értékesítendő ingatlan tekintetében részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. A pályázat benyújtásával pályázó vállalja, hogy a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalja Csurgó Város Önkormányzatának a 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára.

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:

 • A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.
 • Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Fábián Anita részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2021. március 31. napján 16:00 óráig megérkezzen.
 • A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Semmelweis u. 1-5. fszt. 1.
  Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
 • A pályázatnak tartalmaznia kell:
  - pályázó nevét, címét, számlaszámát,
  - nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
  - a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
  - a pályázó által az ingatlanért ajánlott vételár összegét, amely nem lehet kevesebb a 3./ pontban meghatározott minimum eladási árnál;
  - az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja:
2021. április 1. napján 10:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.
A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.

A Bizottság a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.
Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt,
aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta.

9./ Egyéb információk:
A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható.

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Bizottság döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Bizottság döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a
Bizottság döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.

Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.

Az ingatlan megtekintéshez időpontot egyeztethet Csordás-Zámbó Diánával a 82/471-388/161. melléken.

A pályázatról bővebb tájékoztatást Lantos Sándor aljegyző nyújt a +36204588003 telefonszámon vagy az aljegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2021. március 16.

Fábián Anita s.k.
jegyző

Füstös János s.k.
polgármester

Kategória: Hírek

Az Életképek című, 1848-ban Petőfi Sándor és Jókai Mór által szerkesztett újság 1848. június 18-i, 27. számában „CSURGÓ-SOMOGY, Jun.4-én, 1848.” felirat alatt közölt egy Csurgóról beérkezett levelet.
Az 1848. május 14-én, az Óvárosban történt eseményekről, Bélagy Károly tollából, az alábbi kezdettel jelent meg tudósítás:

Fekete Lajos, Csurgó 1848-as országgyűlési képviselője

„Isten nem engedé, hogy népe — meggyőződve zsarnokai gyengeségéről, ellenök fel ne támadjon — feltámadtak a’ népek milliói, és vivtak szabadságukért, — hogy babérral koszoruzottan élvezhessék dicső küzdelmeik után nyert, — szabadság egyenlőség és testvériség eszméiben csírázó magasztos jogaikat,...”
Csurgó örömittas népe elsőként Paál József jegyzőjük vezérletével hallgatta végig a katolikus és református lelkészeknek a Szabadság, egyenlőség, testvériség eszmeiségében tartott beszédeit. Majd Fekete Lajosnak, az országgyűlésre kijelölt követnek a nemzetőrség felállítására búzdító szónoklata következett, melynek hatására másnap már megis szerveződött a helyi nemzetőrség.
Fekete Lajos szónoklata után az összegyűlt emberek gróf Festetics Tasziló úr kastély elé vonultak, ahol a gazdatisztek jelenlétében, „az emlitett gróf urat, mint közelébb múlt országgyűlésén szabadságuk kivívásában erélyesen működő honpolgárt, sokáig nem szűnő éljenekkel, és ágyuropogásokkal üdvözlé-”
A lelkes tömeg ezt követően meghívta a gazdatiszteket a városligetbe szervezett vigalomra, és az azt követő esti fáklyás utcai kivilágítás megtekintésére. Az események folytatásaként P. Amália angyalhangú kisasszony ékes szavak kíséretében zöld koszorút helyezett el az ünneplők szabadság zászlajára.
Bélagy Károly helyszíni tudósítását a kor nyelvezete és szellemisége szerinti gondolatokkal zárta:
—„S létezhet-e ember, e’ nagy világölén ollyan? kinek arca az édes örömtől ne sugárzana akkor: midőn tapasztalja hogy a' századok lefolytán polgár a’ polgárt gyűlölettel nézdelé, — 's most ölelő karaik egymásén csüggenek, keblük az élv tellyes gyönyörei alatt meghajlik, vigadnak ők, de vigadhatnak is, mert szabadságuk aranvkora fel hajnallott.”

Eletkepek címlap page 0001

Az Életképek 1848. június 18-i címlapja

Eddig szól az újságcikk összefoglalója, melynek jelentőségét csak tovább növeli, hogy egy olyan forradalmi szellemiségű lapban jelenhetett meg, mely a 12 pontot is kinyomtató pesti, Lederer és Heckenast nyomdájában készült, és melynek előző, június 11-i száma közölte Petőfi az elsők között az Önkénytesek dala és a Föltámadott a tenger című verseit.
A tudósításban említett képviselő jelölt, Fekete Lajos, ügyvéd, uradalmi ügyész, az 1848. június 20-án a csurgói választókerület 34 településén megtartott választáson megnyerte a térség képviselői mandátumát. Fekete Lajos képviselőként később belépett abba az 1849. április 5-én alakult Radical Pártba, amely Magyarország teljes önállóságának, függetlenségétének és demokratikus köztársasággá alakításának elkötelezett pártja volt. Már képviselővé valasztása előtt szorgalmazta, hogy Csurgó mezővárosnak első bíróságú jogkört adjanak, melyet a város később meg is kapott.
A szabadságharc leverése után 1849 júniusában a haditörvényszék Fekete Lajost kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte.
Azonban Haynau, a magyar forradalmárok elleni megtorlások vezetője, miután Bécsben kegyvesztett lett, a visszavonulása előtt, 1850 júniusában megkegyelmezett neki is.

Vargáné Hegedűs Magdolna

 

Fekete Lajos, Csurgó 1848-as országgyűlési képviselője c. fotó forrása:

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TolnaiVilaglapja_1911_01/?query=fekete%20lajos%20csurg%C3%B3&pg=187&layout=s

Tolnai Világlapja, 1911. január.

Kategória: Hírek

Csendes koszorúzással emlékezett meg Csurgó városa az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről március 12-én pénteken. A délelőtt 11 órakor megtartott rendhagyó megemlékezésen Füstös János polgármester, Vassné Huszics Bernadett alpolgármester, valamint Fábián Anita jegyző helyezték el a megemlékezés koszorúját.

Az eseményt követően Füstös János Csurgó város polgármestere elmondta: szinte majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött el ez a veszélyhelyzet Magyarországon, illetve az egész világon, amelyre hosszú-hosszú évszázadokon át nem volt példa, és emlékszem, hogy március 15-re is egy évvel ezelőtt lázasan készültünk a megszokott, szép rendben, és akkor jöttek különböző információk, szigorítások a járvány terjedéséről. Akkor egy néma, csendes koszorúzással méltóképpen tudtunk emlékezni az 1848-as eseményekre. Azt gondoltuk, hogy ezt egy év múlva már elfelejthetjük, viszont néhány nappal ezelőtt szintén, egy nagymértékű szigorítás lépett életbe Magyarországon. A harmadik hullámnak a tetején vagyunk, és továbbra is tombol a járvány az országban, úgyhogy ebben az évben, és tekintettel az egyéb jogszabályokra, szigorításokra, illetve a magunk és a barátaink, a csurgói lakosok egészségvédelme érdekében gondoltuk, hogy egy néma, csendes koszorúzással adózik Csurgó Város Önkormányzata. Ezt elektronikus formában próbáljuk meg közzé tenni, illetve arra kérek mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szeretné a megemlékezés koszorúját elhelyezni, akár civil szervezet, akár intézmény, vagy egyház, az megteheti, egy általa kiválasztott időpontban. Ez az év továbbra is arról szól, hogy nem tudunk egy ilyen megemlékező rendezvényt sem tartani, amikor a szabadságunkra emlékezünk. A 173 évvel ezelőtt történt eseményekre. De azt gondolom, hogy mindenféleképpen, ha másra nem is ad lehetőséget a járványügyi helyzet, a megemlékezés koszorúját az önkormányzat elhelyezte, és ezzel is adózunk őseinknek az előttünk jártaknak, hogy a szabadságunkat, szabadságunk érdekében dolgoztak, tettek,és a vérüket adták. És bízom abban, hogy következő eseményeink, rendezvényeink már talán kicsit szélesebb körben kerülnek megrendezésre.

DSC 9734

Kategória: Hírek
2021. március 01., hétfő 06:09

Újraindul a fogorvosi rendelés Csurgón

Csurgó Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. március 1. napjától újraindul a fogorvosi rendelés Csurgón.

Rendelést ellátó orvos: Dr. Laczkó-Dávid Balázs fogorvos

Rendelési idő:

hétfő 11.00 - 18.00
kedd 8.00 - 18.00
szerda 8.00 - 18.00

Iskolafogászat:

hétfő 8.00 - 11.00

Helye: 8840 Csurgó, Soltra utca 14. szám alatti fogorvosi rendelő

A rendelőben történő megjelenés előtt telefonos bejelentkezés  szükséges.

Időpont foglalásra rendelési időben van lehetőség!

Telefonszám: 82/571-249

Kategória: Hírek
2. oldal / 2

Események

Sze jún. 29 @10:00AM - 11:00PM
Lakossági fórum

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2022 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C