Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. október 25-én 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését. A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

HIRDETMÉNY

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. november 30-án (szerdán) 17 órakor a

Közösségi Ház kupolatermében

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre ezúton tisztelettel várja az érdeklődő lakosságot.

Napirend:

1. Tájékoztató Csurgó Város fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. november 17.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy jogszabály-módosításnak köszönhetően fennmaradási engedélyt kaphatnak a 2016. június 4. előtt engedély nélkül fúrt vagy a nem azok szerint üzemelő kutak Magyarország területén. A változtatás célja, hogy az eddig illegálisan működő vízkiviteli művek törvényes keretek között, ellenőrzötten üzemelhessenek.
A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig lehet kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél.

A jegyzőtől akkor, ha a kút háztartási igényeket elégít ki és legfeljebb évi 500 köbméter vizet szolgáltat talajvízből vagy vízparti vízből. Kitétel az is, hogy a kút ne érintsen vízbázisvédelmi területet.
A kérelemhez csatolni szükséges:

  • a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt,
  •  a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
  •  helyszínrajzot, műszaki leírást,
  •  a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot.

Az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj összege: 3000 Ft

A fentiektől eltérő esetben a fővárosi vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet, amelyhez csatolni kell a működő, megépített kút pontos tervdokumentációit is.
Amennyiben a kút megkapja a fennmaradási engedélyt és 2016. június 4-e előtt fúrták, a tulajdonosát nem bírságolják meg. A kút létesítésének időpontját szükség esetén bizonyítani kell, ha ugyanis a megadott dátum után létesítették, akkor a fennmaradási engedélyt az eljáró hatóság kiadja, ugyanakkor bírságot is kiszab. Más esetben – ha például a hatóság nem engedélyezi a kút fennmaradását – a kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezőt.

A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott ki a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról, mely (itt) érhető el.

Az alábbiakban közlöm a vízi létesítmények legalizálása kapcsán a Csurgói Járási Hivatal által összeállított tájékoztatás kivonatát:

I. A vízügyi hatósági hatáskör (Katasztrófavédelem)

1. Tervezési költség
A fennmaradási engedély iránti kérelemre vonatkozó szabályokról a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) rendelkezik. A kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó műszaki tervdokumentáció költsége piaci áron nagyságrendileg 300-800 000 Ft-ot tesz ki (öntözési berendezéshez tervezési díj: 400-500 000 Ft; kútterv: 200-250 000 Ft, talajtani szakvélemény: 100-300 000 Ft).

2. Igazgatási szolgáltatási díj
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint az eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértékét a rendelet sávosan, az igénybevett vízmennyiség függvényében állapítja meg. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 20-350 000 Ft-ig terjed, melyhez a talajtani terv és az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok eljárási díjai is hozzáadódnak, így ezek együttesen kb. 100-480 000 Ft-ot tesznek ki.

3. Vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 29. § (3) bekezdése alapján a vízgazdálkodási bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot.

II. A jegyzői hatáskör és a lakosság által háztartási célokra használt kutak költségei

A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájába azok a magánszemélyek által, háztartási igények kielégítése céljából üzemeltetett, épülettel rendelkező ingatlanon található kutak tartoznak, melyek 500 m3/év vízigénybevétellel talajvizet, vagy parti szűrésű vizet használnak nem gazdasági célra.
E kutak engedélyezése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre, amennyiben az ingatlan nem érint víz bázisvédelmi védőterületet, ellenkező esetben az engedélyező hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.

1. Tervezési költség

Az engedélyezési eljárás tekintetében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. melléklet rendelkezései az irányadóak.
A fennmaradási engedély iránti kérelem és a mellékleteként benyújtandó műszaki tervdokumentáció elkészítése piaci áron nagyságrendileg 20 000-75 000 Ft-ot tesz ki (meglévő kút állapotfelvétele, paramétereinek dokumentálása).
Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi védőterületen helyezkedik el, akkor a kérelmet ki kell egészíteni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgálattal, melynek tervezési költsége kb. 20 000- 300 000 Ft mértékű.

2. Az eljárás illetéke, díja

A települési önkormányzat jegyzője részére a fennmaradási engedélyezési eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerinti illetéket kell fizetni, melynek mértéke a 29. § (1) bekezdésben meghatározott 3000 Ft. Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi területen helyezkedik el, ezért annak engedélyezése a területi vízügyi hatóság hatásköre, úgy a BM rendelet szerinti 5000 Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. Az egyedi vizsgálati dokumentáció elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke pedig 100 000 Ft.

3. Vízgazdálkodási bírság

A bírság feltételei megegyeznek az I/3. pontban foglaltakkal, azzal a különbséggel, hogy a lakosság által háztartási célokra használt kutak esetében természetes személyekről beszélhetünk, azaz a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot. Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak – különösen az ún. ásott kutak – jelentős része a múlt században létesült, a Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a Korm. rendelet hatályba lépése előtt (1996. július 1.) létesített kutak esetében is mentesülhessenek a fennmaradást kérelmezők a vízgazdálkodási bírság fizetése alól.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fent részletezett szabályok figyelembevételére!

Csurgó, 2016. november 3.

Tisztelettel:

Fábián Anita sk.
jegyző

Kategória: Hírek
2016. október 24., hétfő 09:13

Lezárult a „Be Youth” projekt

2016 október elején lezárult a brüsszeli forrásból finanszírozott „Be Youth” – Építsük Európát elnevezésű projekt. Az utolsó találkozót a főpartner – Castel Bolognese – szervezte Olaszországban, amelyen mind a 8 résztvevő képviseltette magát. Európa különböző pontjaiból verbuválódott szakmai stáb olyan témákat érintett, mint az Erasmus+, a migránsválság, a fiatalság szerepvállalása az uniós politikában, vagy épp a brüsszeli források finanszírozásának menete. A 12.800 eurós keret (partnerenként) lehetőséget biztosított az utazások és a „hazai” találkozó megszervezése. A konzorcium nem csak kizárólag önkormányzatokból állt, jelen volt többek közt ifjúsági szervezet, egyesület. A sikeres pályázatnak és a megszerzett tapasztalatnak köszönhetően a jövőben a város önkormányzata tervezi a további hasonló projekteken való képviseletet.

Partnerek: Castel Bolognese, Roquetas De Mar, Székelyudvarhely, Pegeia, Mazsalaca, Velenje és Csurgó.

FM

Fotó:https://www.facebook.com/BeYouthEU/photos/pcb.534968200039488/534967430039565/?type=3&theater

Kategória: Hírek

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékozatom Önöket, hogy a Városháza tetőszerkezetének felújítási munkálatai befejeződtek. 2016. október 24-től a Csurgó, Széchenyi tér 2. szám alatti Városháza épületben várjuk kedves ügyfeleinket a megszokott ügyfélfogadási időben. A visszaköltözés miatt a Baksay u. 9. szám alatti épületben 2016. október 19-én és 20-án az ügyfélfogadás szünetel! A költözés a Csokonai utca 1. szám alatti épületben dolgozók valamint a pénztár ügyfélfogadási rendjét nem érinti.

Az esetleges kellemetlenségek miatt kérem Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését és türelmét!

Csurgó, 2016. október 13.

Tisztelettel,

Fábián Anita sk.
jegyző

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. október 13-án 15:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését. A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-án 14:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését. A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

 

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C