Elemek szűrése dátum szerint: november 2018
2018. november 24., szombat 07:28

Meghívó - Közmeghallgatás (2018.11.28.)

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2018. november 28-án (szerdán) 17:00 órakor a

Közösségi Ház kupolatermében

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre ezúton tisztelettel várja az érdeklődő lakosságot.

Napirend:

1. Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2018. november 19.

Füstös János sk.
polgármester

Kategória: Hírek
2018. november 22., csütörtök 08:23

Ifjú zenebarátok találkoztak a Történelmi Parkban

Ifjú zenebarátok találkoztak és kápráztatták el tehetségükkel az érdeklődöket november 21-én a Történelmi Parkban. Az Ifjú Zenebarátok Világnapja alkalmából először megtartott eseményen az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola, a Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadásait hallhatta a nagyérdemű. Zárásként Kollonay Zoltán - a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola billentyűs tanszakának zenetanára -, Magyar Fantázia című darabját adta elő, melyet a közönség hosszantartó hangos tapssal jutalmazott. A rendezvény végén a szervezők fogadással várták a résztvevőket. 

Kategória: Hírek

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda

Irodavezető

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája belső szervezeti egységének közvetlen szakmai irányítása.

Ellátandó feladatok:
A Hatósági Iroda vonatkozásában feladata különösen: az iroda munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása, szakmai kérdésekben az ügyintézők segítése, az irodához tartozó ügykörökben kiadmányozás.
Az önkormányzatok, a képviselő-testületek, a bizottságok, a jogi személyiségű társulások, a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok irányítása, szervezése. Előterjesztések készítése, továbbá az iroda által készített előterjesztések jogszerűségi szempontból történő ellenőrzése. Az iroda feladatköréhez kapcsolódó helyi rendeletek karbantartása. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az iroda tekintetében (munkaköri leírások elkészítése, a szabadságok kiadása, minősítési, teljesítményértékelési feladatok).
Képviselő-testületi, bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon való részvétel. Közreműködés a választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben.
Az aljegyzőt - távolléte esetén – teljes jogkörben eljárva helyettesíti, a helyettesítés körében gyakorolja az aljegyző kiadmányozási jogosítványait.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a kegyeleti támogatásokról szóló 9/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelete az irányadó.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képzés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
• Érvényes B kategóriás járművezetői engedély
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetés-szervezési ismeretek
• Nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.
• Közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata.
• Előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt, a 06-82/471-388/112 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát : CSU/4874/2018., valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Irodavezető
vagy
• Személyesen a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) leadni. Zárt borítékban Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve. Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát : CSU/4874/2018., valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Irodavezető

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 havi próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A Irodavezető személyéről a beérkezett pályázatok alapján a kinevezési jogkör gyakorlója, a jegyző dönt. A polgármester egyetértési jogot gyakorol a kinevezés tekintetében.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Csurgó Város Honlapja: www.csurgo.hu – 2018. november 22.
Csurgói Városi Televízió – 2018. november 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 22.

Kategória: Hírek
2018. november 03., szombat 10:14

„Hol sírjaik domborulnak…”

A központi hatalmak által elfogott és őrzött olasz hadifoglyok

Az I. világháború, vagy Nagy Háború, 1914-1918 centenáriumi éveiben fajdalommal telt hangokon emlékezünk a hatalmas vér és emberáldozatokat követelő csatákra, sok szenvedést kiállt magyar hadifoglyainkra, elhunyt katonáinkra, az itthon maradott özvegyekre, árvákra. Áldozatok, halottak, foglyok azonban mindkét oldalon voltak.

Hadifoglyokat szinte már az első csatáktól ejtettek a szemben álló háborús felek. Először oroszok, szerbek, majd olaszok estek foglyul a német-osztrák-magyar csapatoknak. A hadifoglyokat aztán szétosztották a hátországokban a megyék, települések között, hogy a hátországban maradt gyárak, gazdaságok, gazdálkodók részére munkaerőt biztosítsanak. Az első olasz hadifoglyok 1915 nyarától érkeztek magyar területekre.

Sajnos sokan közülük már nem térhettek haza. Magyar földbe temették el őket. Később aztán olasz kérésre az egykori katonák nyughelyének felkutatására országos mozgalom indult el.
A Magyar Királyi Honvédelmi miniszter 1933 őszén rendeletben utasította a megyei, majd helyi hatóságokat az olasz foglyok sírjainak felkutatására. Egy évvel később, 1934. szeptember 18-án kelt Somogy megyei összesítés szerint 46 olasz hadifogoly exhumálását készítették elő, melyeken az olasz katonai attasé megbízásából Roma Angelo, katonai megbízott is részt vett.

A csurgói járásban 2 helyen tartottak nyilván olasz hadifogoly sírokat.
Iharosberényben Valenti Andrea, 1883-ban Molognó-Cassazában született gyalogos sírját tárták fel.

Gyékényesen Pelosó Roccó, 20 éves, Lelradi Proguson, a veronai kormányzóságban született gyalogos vadász tetemét exhumálták, aki pár héttel a háború vége előtt, 1918. szeptember 1-én a Zalaegerszegre tartó hadifogoly vonaton hunyt el.

A másik olasz halott neve ismeretlen. A háború hivatalos vége után, 1918. november 17-én, az Olaszországba hazafelé tartó vonaton hunyt el, majd a gyékényesi temetőbe helyezték végsőnek hitt nyugalomra.

Haám Ferenc csurgói főszolgabíró jelentése szerint a sírokat a települések rendszeresen, megfelelő kegyelettel és tisztelettel gondozták. Kihantolásuk után olasz kérésre a maradványokat vasúton Budapestre szállították.

A 46 somogyi, s ebből három járásunkbeli, itt elhunyt hadifogoly megemlítésével a Halottak Napja tövében emlékezhetünk mindazokra a hadifoglyokra, nemzetiségtől függetlenül, akik mindkét oldalon szenvedő részesei voltak az I. világháború öldöklő ütközeteinek. Ezen elfogott katonák golyótól, aknától és járványos betegségektől megtizedelve, sokszor kemény munkával, éveket töltöttek a szögesdrótokkal körülvett hadifogolytáborokban, vagy dolgoztak éhbérért a földeken, a bányákban, és az üzemekben is.

Hiába várta őket otthon szerető család, közülük sokan élve már sohasem térhettek vissza szeretteikhez.

Vargáné Hegedűs Magdolna

Kategória: Hírek

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C