Elemek szűrése dátum szerint: máj. 2024
2024. máj. 31., péntek 12:02

Közlemény - Csuszafesztivál

Kategória: Hírek

Intézményvezetői álláspályázat

Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet

Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ
Intézményvezetői - magasabb vezetői megbízással –
feladatainak ellátására, az alábbiak szerint:

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony 5 év határozott idejű magasabb vezetői megbízással.
Foglalkoztatás jellege: határozott, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra).
A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2024. július 01.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2029. június 30.
A munkavégzés helye: 8840 Csurgó, Soltra A. u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

I. Az Intézményvezető szakmai feladatai:
a) Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás által fenntartott Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ intézményében a szakorvosi rendelőintézet vezetése, teljes körű irányítása,
b) felelős a betegellátás, gondozás szakmai szabályainak és etikai követelményeinek valamint a vonatkozó jogszabály teljes körű betartásáért, valamint a biztonságos betegellátás teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért,
c) felelős a szakellátás tevékenységének rövid és középtávú tervéért, megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos naprakész szakszerű vezetéséért, a rendelések, betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért,
d) az intézmény a hatályos jogszabályokban az SZMSZ-ben az intézményt fenntartó határozataiban a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetése,
e) az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása,
f) a csurgói járás lakosságának egészségügyi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakítása,
g) a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása.
II. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat.
III. Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról.

Pályázati feltételek:
A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet figyelembevételével:
- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
- legalább ötéves vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a jogviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
- a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését kizáró feltétel fenn nem állásáról,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
- a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
- idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén),
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. július 01. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2024. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.
Illetmény: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és e törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Társulási Tanács döntéseiben meghatározottak szerint.

A pályázati eljárás rendje:
A fenntartó Társulási Tanácsa által az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Kormányrendelet előírásainak betartásával létrehozott 5tagú előkészítő bizottság a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek között rangsort állít fel.
A kinevezésről a Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton vagy személyesen a megjelölt határidőre történő beérkezéssel a Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás elnöke – Füstös János - részére/címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/972/2024. valamint a beosztás megnevezését: „Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ Intézményvezetői kinevezésére”.

ÉS

- Elektronikus úton jegyzo@csurgo.hu címre megküldeni.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Fábián Anita jegyző, tel: +36 20 490 1636
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.csurgo.hu

Kategória: Hírek

Közterület használatára vonatkozó kérelem letöltése:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023-ban indokoltnak látta, hogy a közterület foglalásra vonatkozó rendeletét átgondolja és megújítsa. A megújított rendeletben (18/2013. (IX.29.) 1.sz. melléklet) külön figyelmet kaptak a kiemelt városi rendezvények, mint például a Csuszafesztivál vagy az Őszi Fesztivál. A rendelet betartásával, és a közterületfoglalási kérelem leadásával várjuk elsősorban a helyi és járási központ lévén a járási vásározó és kereskedelmi tevékenységet folytató árusító jelentkezését. A kérelmet Csurgó Város Önkormányzatához kell leadni.

Ügyintéző: Hopák Erzsébet
További információ kérhető: 06-82/471-388134-es mellék

Kategória: Hírek
2024. máj. 09., csütörtök 05:55

Hirdetmény - Áramszünet 2024.05.13.

Kategória: Hírek

PÁLYÁZATINYOMTATVÁNY lakásbérlethez:

Csurgó Város Önkormányzata az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérekről szóló 16/2023. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi társasházi lakásokat – ellenkező tartalmú döntésig – piaci alapon adja bérbe:

tablazat  

A pályázat jellege: nyílt pályázati eljárás, alap lakbér összegre folytatott nyílt licittel.
A lakás alap lakbére - amely több pályázó esetén egyben a pályázati licit alapja is- a 16/2023. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján 875 Ft/m2 /hó.

A bérbeadás időtartama:
1. lakás: a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év határozott időtartam, amely szerződésszerű teljesítés esetén, a bérlő írásos kérelmére, pályázati eljárás nélkül legfeljebb újabb öt évre meghosszabbítható.
2. lakás: a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 1 év azzal, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölése esetén a lakás legkésőbb 60 napon belüli leadásának van helye.
A 2. lakás a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési joga alatt áll, így a pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti szerződésben vállalnia kell az esetleges bérlőkijelölés esetén a lakás 60 napon belüli elhagyását.

A pályázaton való részvétel feltételei:
Pályázatot nyújthat be az a természetes személy, akinek:
1. Csurgó Város Önkormányzata felé tartozása nincs;
2. az egy főre eső havi nettó jövedelme - a vele együtt költöző személyekkel együtt - a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában meghaladja a pályázati felhívásban meghirdetett lakás induló bérleti díja szerinti bérleti díj
a) egyedül költöző esetében három és félszeresé (1. lakás: 186.813 Ft/hó, 2. lakás: 153.125 Ft/hó)
b) két együtt költöző személy esetében két és félszeresét, (1. lakás: 133.438 Ft/hó, 2. lakás: 109.625 Ft/hó)
c) gyermekét egyedül nevelő személy esetén kétszeresét, (1. lakás: 106.750 Ft/hó, 2. lakás: 87.500 Ft/hó)
d) három és ennél több együtt költöző személy esetében másfélszeresét, (1. lakás: 80.063 Ft/hó, 2. lakás: 65.625 Ft/hó)
e) vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni helyzete alapján a piaci lakbér megfizetésére képes.

A lakások megtekintésének ideje: előzetes egyeztetés alapján.
A helyiség megtekinthetőségét a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodájának kollegájával szükséges egyeztetni a 06-82/471-388/114 elérhetőségen.

A pályázat benyújtásának módját, helye, határideje:
• A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja.
• Pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Lakatos Dóra részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2024.05.20. napján 16.00 óráig megérkezzen.
• A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá „Lakásbérlet pályázat” és a megpályázott ingatlan pontos címét.

A pályázat dokumentumai:
1. pályázati nyomtatvány (honlapról letölthető, vagy a Hivatalban átvehető)
2. pályázó és a vele együtt költöző személyek a pályázat benyújtását megelőző három hónapra vonatkozó jövedelemigazolása
3. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított hivatalos igazolás arról, hogy az Önkormányzat felé adó vagy egyéb tartozás nem áll fenn;
A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati nyomtatvány hiánytalanul kitöltésre került, a pályázó a pályázati feltételeket elfogadta és a szükséges igazolások is csatolásra kerültek a megadott határidőig.

A pályázat elbírálásának módja:
Ugyanazon lakásra érkezett, a pályázati kiírásnak megfelelő, több érvényes pályázat esetén a benyújtók között – külön értesítés alapján – versenytárgyalás kerül lefolytatásra. A versenytárgyaláson licit folyik az alap lakbérre. A versenytárgyalás eredményeként kialakul a lakás bérleti jogának elnyerésére jogosultak sorrendje.
A döntéshozó azt a pályázót jelöli ki bérlőnek, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánlja meg. Azonos összegű lakbér megajánlása esetén az nyer, aki magasabb összegű (minél több havi lakbér) óvadék megfizetését vállalja a szerződéskötéskor.
A nyertes pályázóval megkötött bérleti szerződésben a versenytárgyalás eredményeként kialakult piaci lakbér kerül megállapításra.
A versenytárgyalás elbírálását követően a nyertes visszalépése, illetve a bérleti szerződés megkötésére nyitva álló határidőnek az ajánlattevő hibájából eredő eredménytelen eltelte esetén a döntésre jogosult a rangsorban következő pályázót jelöli ki bérlőnek.

Egyéb pályázati információk:
A lakbér megfizetésének módja: A lakbért a bérbeadó számlája alapján az abban meghatározott határidőig havonta kell fizetni. Kivéve az első havi lakbért, amit a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.
A lakbér emelésének módja: Az önkormányzat egyoldalú döntése alapján a lakbér a vonatkozó rendelet módosításával módosulhat, amely az érvényben lévő szerződésekre is vonatkozik.
A bérlő a szerződéskötéskor a szerződésben meghatározott lakbér 3 havi összegének megfelelő összegű óvadékot köteles a bérbeadó letéti számlájára fizetni. Az óvadékra a Ptk. előírásai az irányadók.
A bérleti díjon felül a bérlőt terhelő költségek: a bérlemény üzemeltetési és fenntartási költségei, a közüzemi díjak (villamos energia, fűtés, víz, szennyvíz,) hulladékszállítási díj, közös költség. Továbbá a bérleti szerződés közjegyzői közokiratba foglalásának díja.

A döntéshozó a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
Részletes felvilágosítás kérhető: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.), ügyintéző: Lakatos Dóra, telefon: 06-82/471-388/114, mobil: 06-20/ 339-9261

 
Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C